Reklamační řád

Podstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník nárok:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné; pokud je však vadná pouze část věci, může Zákazník požadovat výměnu pouze této části, není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy. Je-li to k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • na odstoupení od smlouvy.

1.2. O podstatné porušení smlouvy se jedná tehdy, pokud je vadné plnění takového rázu, o kterém by Hravá kočka (dále jen ,,Prodejce”) při uzavírání smlouvy věděl nebo vědět mohl, že by Zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

1.3. Zákazník Prodejce při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu sdělí, pro jaké právo se rozhodl. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodejce; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která je neodstranitelná.

1.4. Neodstraní-li Prodejce vadu v povinné lhůtě nebo Zákazníkovi sdělí, že vadu neodstraní, může Zákazník místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

1.5. Nerozhodne-li se Zákazník včas, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. odst. 8.14.

1.6. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Zákazník v případě odstranitelné vady, nelze-li věc řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vad po provedené opravě nebo z důvodu velkého počtu vad. V takovém případě má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.1. O nepodstatné porušení smlouvy se jedná v případě, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odst. 1.2.

2.2. Dokud Zákazník nevyužije svého práva na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodejce dodat chybějící části nebo odstranit právní vady. Ostatní vady může Prodejce podle své volby odstranit opravou věci nebo dodáním věci nové, tato volba však nesmí Zákazníkovi způsobit neúměrné náklady.

2.3. Neodstraní-li Prodejce vadu včas nebo odmítne-li vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodejce.

2.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodejce obdržel od Zákazníka reklamované zboží (den převzetí zboží).

2.5. O přípustnosti reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu osoba pověřená Prodejce, ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, ledaže je dohodnuto se Zákazníkem na delší lhůtě.

2.6. Uplatnění práv podle odst. 8 těchto obchodních podmínek Prodejce Zákazníkovi písemně potvrdí. Současně uvede, kdy bylo právo uplatněno, jakožto dobu vyřízení reklamace.

2.7. Při dodání nové věci vrátí Zákazník na své náklady Prodejci původně dodanou věc (včetně veškerého dodaného příslušenství).

2.8. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit ve stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li Zákazník věc před výskytem vady,
  • neznemožnil-li Zákazník vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo
  • prodal-li Zákazník věc před výskytem vady, spotřeboval-li ji a nebo pozměnil-li věc při běžném používání; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník Prodejci to, co vrátit lze a uhradí Prodejci náhradu do výše, ve které měl z použití věci prospěch.

2.9. Na žádost Zákazníka Prodejce v písemné formě potvrdí, v jakém rozsahu a po jaké časové období trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V tomto potvrzení Prodejce vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a stejně tak vysvětlí i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

×